Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Klauzula informacyjna - Umowa cywilno-prawna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, jak poniżej:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o.ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz uzasadnionych interesów ADO, wiążących się z nawiązaniem umowy cywilno-prawnej, świadczeń socjalnych oraz archiwizacji dokumentacji;
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy:
a. przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, np. w zakresie edycji własnego profilu, w szczególności umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej; Skype; Intranecie; publikowania komentarzy / opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu;
b. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego m.in. z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z póżn.zm.), Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.);
d. realizowany jest uzasadniony interes ADO, lub Podmiotu Dominującego Grupy Energa przez który rozumie się w szczególności dochodzenie i obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych, oraz ochronę osób i mienia, w tym wydania kart dostępu oraz prowadzonego monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Kontrahentów do Podmiotu Dominującego Grupy Energa, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy Energa, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie Energa oraz realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie Energa, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, danych Kontrahentów, danych dotyczących warunków, formy i zakresu Umowy, a także w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Energa zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
6) Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia. Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy i instytucje publiczne,
b. Spółka Dominująca w Grupie Energa, w tym jej organy,
c. Energa – Obrót SA, jeżeli korzystasz z dopłaty do energii elektrycznej,
d. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
e. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,
f. Podmioty Grupy Orlen,
g. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,
h. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych / Medicover Sp. z o.o. w zakresie usług medycznych, jeżeli jesteś objęty opieką medyczną obsługiwaną przez ten podmiot,
i. Organizacje Związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
j. Podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, Uczelnie Wyższe - jeżeli zostaniesz na nie skierowany,
k. podmioty świadczące usługi medycyny pracy,
l. podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
m. Podmioty dostarczające korespondencję,
n. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
o. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
p. Wybrani Kontrahenci, z którymi współpracuje ADO, jeżeli Kontrahent zostanie wskazany jako osoba do kontaktu,
q. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
8) Okres przechowywania danych:
a) Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
b) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat.
c) W odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
f. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
g. sprostowania swoich danych osobowych,
h. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
i. przenoszenia danych,
j. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO
k. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
l. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie,
m. prawie wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub z IOD (pkt 1, 2);

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

 logo3  

Energa Logistyka  Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
tel.: (+48) 24 266 56 00
e-mail: energa.logistyka@energa.pl

   

KRS 0000074173
NIP 774-10-17-492
REGON 610246708
Kapitał zakładowy: 1.075.500,00 zł 

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Energa Logistyka Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.