Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów
do pracy podczas rekrutacji przez Energa Logistyka Sp. z o.o.Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):
*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Logistyka Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazana nam aplikacja z Pani/Pana danymi ma być rozpatrywana (przetwarzana) w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 4 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, przez okres 4 miesięcy od zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”

 

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.
Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock. Adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Adres strony: www.energa-logistyka.pl

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

4. Wymóg podania danych:

przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. podmioty Grupy Energa i Grupy Kapitałowej Orlen, na podstawie wewnętrznych umów/uzgodnień,
 2. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
 3. podmioty dostarczające korespondencję,
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
 5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
 6. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 7. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej

6. Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7.Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Rekrutacja zostaje zakończona z chwilą podjęcia pracy przez wybranego kandydata (lub wybranych kandydatów jeżeli rekrutacja dotyczy więcej niż jednego stanowiska pracy), nie później jednak niż 4 miesiące od daty zamknięcia ogłoszenia. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte wraz z upływem 4 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8.Informujemy o przysługujących prawach do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).

9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

                                   

Klauzula informacyjna Energa Logistyka Sp. z o.o.
dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 610246708, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-10-17-492, REGON 610246708, z kapitałem zakładowym w kwocie  1.075.500 złotych (opłaconym w całości)  informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Energa Logistyka Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25, 09-407 Płock, tel. +48 24 266-56-00, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.energa-logistyka.pl

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Energa Logistyka Sp. z o.o. wskazanyw pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.http://energa-logistyka.pl/o-nas/dane-osobowe lub na www.http://energa-logistyka.pl/o-nas/dane-osobowe

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. związanych z nawiązaniem stosunku pracy;
  2. ustalenia (potwierdzenia) uprawnień lub kwalifikacji wymaganych do wykonywania prac zgodnie
   z umową;
  3. potwierdzenia odbycia lub przeprowadzenia szkolenia BHP;
  4. organizacji szkoleń dla pracowników i potwierdzenia ich odbycia;
  5. stwierdzenia aktualności orzeczeń lekarskich, wydanych na podstawie przepisów prawa pracy; potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac realizowanych w ramach umowy;
  6. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Energa Logistyka Sp. z o.o.;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;
  8. raportowania, kontroli wykonywania umowy i jej rozliczenia;
  9. utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji;
  10. przesyłania i archiwizacji dokumentacji;
  11. ustalania i dochodzenia roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  12. w celach administracyjnych, w tym zarządzania personelem w Grupie Kapitałowej ORLEN;
  13. realizacji obowiązków prawnych, uzasadnionych interesów Energa Logistyka Sp. z o.o., wiążących się
   z nawiązaniem stosunku pracy;
  14. realizacji pracowniczych świadczeń socjalnych, realizacji dodatkowych dobrowolnych świadczeń;
  15. realizacji zadań związanych z Pani/Pana przynależnością i korzystaniem z kasy zapomogowo-pożyczkowej;
  16. archiwizacji dokumentacji.

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy:

  1. przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, np. w zakresie edycji własnego profilu,
   w szczególności umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej, Skype, Intranecie, publikowania komentarzy/opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu, zgłoszenia do dodatkowej opieki medycznej;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Energa Logistyka Sp. z o.o., wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, a także innych przepisów prawa wykorzystywanych w procesie zatrudnienia;
  4. realizowany jest uzasadniony interes Energa Logistyka Sp. z o.o., poprzez który rozumie się
   w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych oraz ochronę osób i mienia, w tym wydawanie kart dostępu oraz prowadzenie monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Pracowników do Podmiotu Dominującego Grupy ENERGA, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy ENERGA, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie ENERGA oraz realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie ENERGA,
   w szczególności w zakresie danych kontaktowych, danych pracowniczych, danych dotyczących warunków, formy i zakresu zatrudnienia, a także w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Energa Logistyka Sp. z o.o. lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia bazy danych pracowników do której dostęp mają pracownicy pracodawcy oraz pracownicy innych podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu pracownikom spółek z grupy, łatwego kontaktu z innymi współpracownikami oraz ułatwieniu współpracy między różnymi pracownikami naszej firmy lub innych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN;
  7. przetwarzanie jest niezbędne do celów bezpieczeństwa przez umieszczenie wizerunku (zdjęcia) na karcie Systemu Kontroli Dostępu;
  8. przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w sytuacji gdy stanowisko pracy związane jest z dostępem do informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej.  W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku umożliwiającym dostęp do  informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej, operator infrastruktury krytycznej żąda od pracownika przedłożenia informacji dotyczących karalności, w tym informacji, czy  jego dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym;
  9. przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych w sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga dostępu do informacji niejawnych;
  10. przetwarzanie jest niezbędne do celów dbałości o ochronę Energa Logistyka Sp. z o.o. przed nadużyciami i nieprawidłowościami, w tym w zakresie antykorupcji, wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych.

5. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia. Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Inne podmioty w Grupie Kapitałowej ORLEN w celach administracyjnych, w tym w celu zarządzania personelem;
 2.  sprzedawca energii elektrycznej, jeżeli korzystasz z dopłaty do energii elektrycznej;
 3. organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 4. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych;
 5. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, jeżeli przystąpiłeś do pracowniczego programu emerytalnego;
 6. Świadczeniodawcy usług medycznych oraz ich podwykonawcy, jeżeli przystąpiłeś do dodatkowej opieki medycznej;
 7. Benefit System SA, jeżeli korzystasz z programu MultiSport;
 8. organizacje związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
 9. podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, uczelnie wyższe – jeżeli zostaniesz na nie skierowany;
 10. podmioty świadczące usługi medycyny pracy;
 11. podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 12. podmioty dostarczające korespondencję;
 13. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;
 14. podmioty świadczące usługi doradztwa i obsługi prawnej oraz w zakresie spraw sądowych;
 15. audytorzy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi;
 16. podmioty ubezpieczające mienie Energa Logistyka Sp. z o.o.;
 17. wybrani Kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy, klienci), z którymi współpracuje Energa Logistyka Sp. z o.o., jeżeli pracownik zostanie wskazany jako osoba do kontaktu;
 18. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Energa Logistyka Sp. z o.o.;
 19. podmioty połączonych Grup ORLEN i ENERGA w zakresie korzystania z połączonych domen;
 20. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Energa Logistyka Sp. z o.o., w tym poczty elektronicznej.

Energa Logistyka Sp. z o.o. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Energa Logistyka Sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych:

 1. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy o zatrudnienie;
 2. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy o zatrudnienie a po zakończeniu okresu trwania umowy dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa;
 3. w odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów, dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej wycofania;
 5. w przypadku monitoringu przez okres wskazany dla danego typu monitoringu, o którym mowa
  w Informacji dotyczącej form monitoringu prowadzonego wobec pracowników/Regulaminie Pracy/Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.

10. Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z Energa Logistyka Sp. z o.o. lub z IOD (pkt 1, 2).

Informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Energa Logistyka Sp. z o.o. na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna Energa Logistyka Sp. z o.o.
dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku(09-407) przy ul. Otolińskiej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074173, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 774-10-17-492, REGON 610246708, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.075.500 złotych (opłaconym w całości)  informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Energa Logistyka Sp. z o.o.z siedzibą przy Otolińskiej 25, 09-407 Płock, tel. (+48) 24 266 56 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.energa-logistyka.pl

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub korespondencyjnie na adres Energa Logistyka Sp. z o.o. wskazanyw pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na stronie www.http://energa-logistyka.pl/o-nas/dane-osobowe lub na stronie https://grupa.energa.pl/rodo/inspektor-ochrony-danych

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. związanych z nawiązaniem umowy cywilno-prawnej;
 2. ustalenia (potwierdzenia) uprawnień lub kwalifikacji wymaganych do wykonywania prac zgodnie z umową;
 3. potwierdzenia odbycia lub przeprowadzenia szkolenia BHP;
 4. stwierdzenia aktualności orzeczeń lekarskich, potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac realizowanych w ramach umowy;
 5. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Energa Logistyka Sp. z o.o.;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;
 7. raportowania, kontroli wykonania umowy i jej rozliczenia;
 8. utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji;
 9. przesyłania i archiwizacji dokumentacji;
 10. ustalania i dochodzenia roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 11. administracyjnych, w tym zarządzania personelem w Grupie Kapitałowej ORLEN;
 12. organizowania szkoleń dla współpracowników.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy:

  1. przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, w zakresie edycji własnego profilu, w szczególności: umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej, Skype, Intranecie, publikowania komentarzy/ opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu, zgłoszenia do dodatkowej opieki medycznej;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Energa Logistyka Sp. z o.o., wynikającego m.in. z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z póżn.zm.), Ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz. 200 z pózn.zm.);  
  4. realizowany jest uzasadniony interes Energa Logistyka Sp. z o.o., który Energa Logistyka Sp. z o.o. rozumie w szczególności jako: dochodzenie i obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych oraz ochronę osób i mienia, w tym wydania kart dostępu oraz prowadzonego monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Kontrahentów do Podmiotu Dominującego Grupy ENERGA, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy ENERGA, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie ENERGA oraz realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie ENERGA, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, danych Kontrahentów, danych dotyczących warunków, formy i zakresu Umowy, a także w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Energa Logistyka Sp. z o.o. lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia bazy danych pracowników do której dostęp mają nasi pracownicy, pracodawcy oraz pracownicy innych podmiotów z Grupy Kapitałowej ORLEN. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu pracownikom spółek z grupy łatwego kontaktu z innymi współpracownikami oraz ułatwieniu współpracy między różnymi pracownikami naszej firmy lub innych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN;
  7. przetwarzanie jest niezbędne do celów bezpieczeństwa przez umieszczenie wizerunku (zdjęcia) na karcie Systemu Kontroli Dostępu;
  8. przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w sytuacji gdy stanowisko pracy związane jest z dostępem do informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej. W przypadku współpracownika zatrudnionego na stanowisku umożliwiającym dostęp do  informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej, operator infrastruktury krytycznej żąda od współpracownika przedłożenia informacji dotyczących karalności, w tym informacji, czy  jego dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym;
  9. przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych w sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga dostępu do informacji niejawnych;
  10. przetwarzanie jest niezbędne do celów dbałości o ochronę Energa Logistyka Sp. z o.o. przed nadużyciami i nieprawidłowościami w tym w zakresie antykorupcji, wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom oraz konfliktom interesów w procesach biznesowych.

5. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia; nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia. Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Inne podmioty w Grupie Kapitałowej ORLEN w celach administracyjnych, w tym w celu zarządzania personelem;
 2. organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych;
 4. świadczeniodawcy usług medycznych oraz ich podwykonawcy, jeżeli przystąpiłeś do dodatkowej opieki medycznej;
 5. podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, uczelnie wyższe - jeżeli zostaniesz na nie skierowany;
 6. podmioty świadczące usługi medycyny pracy;
 7. organizacje związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
 8. podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 9. podmioty dostarczające korespondencję;
 10. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;
 11. podmioty świadczące usługi doradztwa obsługi prawnej oraz w zakresie spraw sądowych;
 12. wybrani Kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy, klienci), z którymi współpracuje Energa Logistyka Sp. z o.o., jeżeli Kontrahent zostanie wskazany jako osoba do kontaktu;
 13. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Energa Logistyka Sp. z o.o.;
 14. podmioty Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie korzystania z połączonych domen;
 15. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Energa Logistyka Sp. z o.o., w tym poczty elektronicznej.

Energa Logistyka Sp. z o.o., może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Logistyka Sp. z o.o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych:

 1. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy;
 2. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy o zatrudnienie a po zakończeniu okresu trwania umowy dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa;
 3. w odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. w przypadku monitoringu przez okres wskazany dla danego typu monitoringu, o którym mowa w Informacji dotyczącej form monitoringu prowadzonego wobec pracowników)/Regulaminie Pracy/Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie;

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z Energa Logistyka Sp. z o.o. lub z IOD (pkt 1, 2).

Informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

 

 

Klauzula informacyjna Energa Logistyka Sp. z o.o.


dla członków organów statutowych, pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/ Kontrahenta/Dostawcę , a także dla ich pracowników, którzy są osobami wyznaczonymi do kontaktu i realizacji umowy lub osobami współpracującymi przy zawarciu i realizacji umowy na rzecz Energa Logistyka Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25, tel. +48 59 841 68 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.energa-logistyka.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.energa-logistyka.pl;
3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o., którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę. Przekazane dane stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, informacje niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, kontaktu, potwierdzenia uprawnienia lub doświadczenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją podpisanej Umowy w następujących celach:
1) ustalenia uprawnień do wykonywania Umowy,
2) kontroli wykonania Umowy i jej rozliczenia,
3) potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
4) utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
5) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
6) raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla pracowników,
2) służbowe dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, jej wykonania, utrzymania kontaktu służbowego w związku z realizacją tej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dla członków organów statutowych lub pełnomocników,
3) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ADO na podstawie przepisów prawa wynikających, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - dla członków organów statutowych, lub pełnomocników
6. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
1) podmioty Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów
2) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
3) podmioty dostarczające korespondencję,
4) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
5) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
6) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
7) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie także w oparciu o następujące kryteria:
1) czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy,
2) termin obowiązywania Umowy,
3) okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy,
4) czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
11. Informujemy o przysługującym prawie do:
1) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
2) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).

 

 logo3  

Energa Logistyka  Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
tel.: (+48) 24 266 56 00
e-mail: energa.logistyka@energa.pl

   

KRS 0000074173
NIP 774-10-17-492
REGON 610246708
Kapitał zakładowy: 1.075.500,00 zł 

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Energa Logistyka Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.