Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.


1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.

Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25,
09-407 Płock. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Adres strony: www.energa-logistyka.pl

2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock


3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Energa Logistyka Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych mogą zostać:
- Uprawnione organy publiczne,
- Podmioty dostarczające korespondencję,
- Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
- Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
- Podmioty Grupy Energa i podmioty Grupy Orlen, na podstawie wewnętrznych uzgodnień.

 5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu zostaną zniszczone.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez od 3 do 6 miesięcy.


6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
[1] Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Klauzula informacyjna - Zatrudnienie na Umowę o pracę

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, jak poniżej:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz uzasadnionych interesów ADO, wiążących się z nawiązaniem stosunku pracy, realizacji pracowniczych świadczeń socjalnych oraz archiwizacji dokumentacji;
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy:
a) przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, np. w zakresie edycji własnego profilu, w szczególności umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej; Skype; Intranecie; publikowania komentarzy/opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu;
b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, realizacji zadań wynikających z Regulaminu ZFŚS oraz przepisów prawa związanych z zatrudnieniem i realizacją świadczeń po ustaniu stosunku pracy, Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn.zm.), Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.), a także innych przepisów prawa związanych z zatrudnieniem;
d) realizowany jest uzasadniony interes ADO lub Podmiotu Dominującego Grupy Energa, poprzez który rozumie się w szczególności dochodzenie i obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych, oraz ochronę osób i mienia, w tym wydania kart dostępu oraz prowadzonego monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Pracowników do Podmiotu Dominującego Grupy Energa, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy Energa, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie Energa oraz realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie Energa, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, danych pracowniczych, danych dotyczących warunków, formy i zakresu zatrudnienia, a także w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Energa zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
6) Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia.
Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy i instytucje publiczne,
b. Spółka Dominująca w Grupie Energa, w tym jej organy,
c. Energa – Obrót SA, jeżeli korzystasz z dopłaty do energii elektrycznej,
d. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
e. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,
f. Podmioty Grupy Orlen,
g. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,
h. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, jeżeli przystąpiłeś do pracowniczego programu emerytalnego,
i. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych / Medicover Sp. z o.o. w zakresie usług medycznych, jeżeli jesteś objęty opieką medyczną obsługiwaną przez ten podmiot,
j. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, w zakresie niezbędnym do obsługi kart przedpłaconych,
k. Benefit System SA, jeżeli skorzystasz z programu MultiSport,
l. Organizacje Związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
m. Podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, Uczelnie Wyższe - jeżeli zostaniesz na nie skierowany,
n. podmioty świadczące usługi medycyny pracy,
o. podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
p. Podmioty dostarczające korespondencję,
q. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
r. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
s. Wybrani Kontrahenci, z którymi współpracuje ADO, jeżeli pracownik zostanie wskazany jako osoba do kontaktu,
t. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
8) Okres przechowywania danych:
a) Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy o zatrudnienie.
b) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, dokumentacja z akt osobowych przechowywana będzie 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
c) W odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
d) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej wycofania;
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie,
h. prawie wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub z IOD (pkt 1, 2).

 

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna - Umowa cywilno-prawna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, jak poniżej:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.
2) Nasze dane kontaktowe to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o.ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz uzasadnionych interesów ADO, wiążących się z nawiązaniem umowy cywilno-prawnej, świadczeń socjalnych oraz archiwizacji dokumentacji;
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy:
a. przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, np. w zakresie edycji własnego profilu, w szczególności umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej; Skype; Intranecie; publikowania komentarzy / opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu;
b. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego m.in. z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z póżn.zm.), Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.);
d. realizowany jest uzasadniony interes ADO, lub Podmiotu Dominującego Grupy Energa przez który rozumie się w szczególności dochodzenie i obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych, oraz ochronę osób i mienia, w tym wydania kart dostępu oraz prowadzonego monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Kontrahentów do Podmiotu Dominującego Grupy Energa, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy Energa, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie Energa oraz realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie Energa, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, danych Kontrahentów, danych dotyczących warunków, formy i zakresu Umowy, a także w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Energa zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
6) Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia. Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy i instytucje publiczne,
b. Spółka Dominująca w Grupie Energa, w tym jej organy,
c. Energa – Obrót SA, jeżeli korzystasz z dopłaty do energii elektrycznej,
d. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
e. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,
f. Podmioty Grupy Orlen,
g. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,
h. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych / Medicover Sp. z o.o. w zakresie usług medycznych, jeżeli jesteś objęty opieką medyczną obsługiwaną przez ten podmiot,
i. Organizacje Związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
j. Podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, Uczelnie Wyższe - jeżeli zostaniesz na nie skierowany,
k. podmioty świadczące usługi medycyny pracy,
l. podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
m. Podmioty dostarczające korespondencję,
n. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
o. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
p. Wybrani Kontrahenci, z którymi współpracuje ADO, jeżeli Kontrahent zostanie wskazany jako osoba do kontaktu,
q. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
8) Okres przechowywania danych:
a) Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
b) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat.
c) W odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
f. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
g. sprostowania swoich danych osobowych,
h. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
i. przenoszenia danych,
j. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO
k. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
l. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie,
m. prawie wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub z IOD (pkt 1, 2);

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna Energa Logistyka Sp. z o.o.


dla członków organów statutowych, pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/ Kontrahenta/Dostawcę , a także dla ich pracowników, którzy są osobami wyznaczonymi do kontaktu i realizacji umowy lub osobami współpracującymi przy zawarciu i realizacji umowy na rzecz Energa Logistyka Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25, tel. +48 59 841 68 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.energa-logistyka.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.energa-logistyka.pl;
3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o., którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę. Przekazane dane stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, informacje niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, kontaktu, potwierdzenia uprawnienia lub doświadczenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją podpisanej Umowy w następujących celach:
1) ustalenia uprawnień do wykonywania Umowy,
2) kontroli wykonania Umowy i jej rozliczenia,
3) potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
4) utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
5) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
6) raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla pracowników,
2) służbowe dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, jej wykonania, utrzymania kontaktu służbowego w związku z realizacją tej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dla członków organów statutowych lub pełnomocników,
3) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ADO na podstawie przepisów prawa wynikających, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - dla członków organów statutowych, lub pełnomocników
6. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
1) podmioty Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów
2) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
3) podmioty dostarczające korespondencję,
4) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
5) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
6) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
7) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie także w oparciu o następujące kryteria:
1) czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy,
2) termin obowiązywania Umowy,
3) okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy,
4) czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
11. Informujemy o przysługującym prawie do:
1) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
2) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).

 

 logo3  

Energa Logistyka  Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
tel.: (+48) 24 266 56 00
e-mail: energa.logistyka@energa.pl

   

KRS 0000074173
NIP 774-10-17-492
REGON 610246708
Kapitał zakładowy: 1.075.500,00 zł 

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Energa Logistyka Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.